Grantové řízení pro rok 2018 bylo ukončeno.

Harmonogram naleznete zde.

Naše zaměření / Vaše šance

17,4 % populace v České republice je v seniorském věku, tj. 65 let a více (zdroj ČSÚ, 2014) Více než 1 milion osob z České republiky je zdravotně postižených, tj. cca každý 10. člověk (zdroj ČSÚ, výzkum z roku 2013)

GSK fond se rozhodl i nadále své aktivity zaměřovat na skupinu seniorů a hendikepovaných, konkrétně bude podporovat tyto oblasti:

 1. Vzdělávání neziskových organizací, které podporují seniory nebo hendikepované
  - vzdělávání zaměstnanců za účelem rozvoje organizace a jednotlivců v oblasti poskytovaných služeb
 2. Podpora rodin pečující o seniory a hendikepované
  - odlehčovací služba pro rodiny pečující o seniory a hendikepované
  - vzdělávání rodin/pečovatelů zaměřené na neformální péči o hendikepovaného či seniorního člena rodiny
  – aktivity zaměřené na sociální, komunitní či pracovní inkluzi seniorů a hendikepovaných (kampaně / programy / centra / portály poskytující inovativní přístup k ochraně práv a důstojnosti, mezigeneračního soužití apod.)
 3. Aktivní přístup ke zdraví
  - aktivity pro seniory a hendikepované vedoucí ke zvyšování zdravotní gramotnosti
  - aktivity pro seniory a hendikepované zlepšující jejich tělesné a psychické zdraví

Naše pravidla / Vaše 100% pozornost

Do grantového řízení se mohou přihlásit:

 • nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní neziskové organizace)
 • evidované právnické osoby
 • organizace existující a provozující svoji činnost (zapsané v rejstříku) min. 2 roky před podáním žádosti (prokázáno výročními zprávami nebo finančními zprávami za uplynulé 2 roky)
 • organizace, které nejsou v procesu konkurzu či v likvidačním řízení

GSK fond nepodporuje:

 • fyzické osoby
 • příspěvkové organizace
 • nadační fondy
 • nadace
 • fundace
 • komerční subjekty

Žádosti musí splňovat následující podmínky:

 • finanční příspěvek nesmí překročit 90 % z celkového rozpočtu projektu a 25 % z průměrného celkového ročního rozpočtu organizace (musí být doloženo prostřednictvím výročních zpráv nebo finančních zpráv za poslední 2 kalendářní roky)
 • organizace může podávat pouze jednu žádost za celou organizaci (jedno IČ = jedna žádost)

GSK fond hledá projekty, které:

 • přispívají k celospolečenské změně / řeší konkrétní problém
 • jsou dlouhodobého charakteru
 • jsou finančně efektivní a financovány z více zdrojů
 • budou mít hmatatelné a měřitelné výsledky
 • budou zahájeny do tří měsíců od podepsání darovací smlouvy s žadatelem o příspěvek

Jak vypadalo grantové řízení v roce 2018:

 • Do letošního grantového řízení přihlásily neziskové organizace z celé České republiky 110 projektů
 • 9 projektů postoupilo do druhého kola
 • Komise hlasováním jednotně rozhodla, že všech 9 organizací získá grant
 • Celkově jsme rozdělili částku 526 000 Kč (Původně plánovaná částka 1 milion Kč byla na základě rozhodnutí vedení společnosti GSK v průběhu realizace grantového řízení snížena na 500 000 Kč)

Organizace, které získaly grant

Asistence o.p.s.

Projekt: Práce s rodinou při osamostatňování jejího člena s tělesným či kombinovaným postižením
Grant: 45 000 Kč  
Cílem je pomoci začlenit 30 klientů s kombinovaným postižením do života v běžné společnosti s využitím peer to peer metody.

Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí

Projekt: Šťastné stáří
Grant: 60 000 Kč  
Cílem projektu je pomoci pracovníkům ve zdravotnických, sociálních službách a složkách integrovaného záchranného systému pochopit a zažít si, jaké obtíže a specifické potřeby přináší stárnutí. 

Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením, o.p.s. 

Projekt: Zvyšováním úrovně komunikačních dovedností ve znakovém jazyce ke zkvalitnění poskytovaných služeb
Grant: 30 000 Kč 
Projekt má za cíl zkvalitnit komunikaci mezi pracovníky centra a neslyšícími klienty.

Kancelář pro Ombudsmana pro zdraví, z.s.

Projekt: Právo na zdraví
Grant: 50 000 Kč 
Cílem projektu je zlepšit zdravotní gramotnost pacientů formou seminářů, publikací a bezplatného poradenství na téma právo na zdraví.

Nazaret, Středisko Diakonie ČCE

Projekt: Mluvíme o sexualitě - sexualita a vztahy lidí s postižením
Grant: 30 000 Kč
Cílem je nastartovat profesionální práci s klienty střediska v oblasti sexuality a vztahů.

Spirála, o.p.s. 

Projekt: Má práce – má seberealizace
Grant: 100 000 Kč
Cílem projektu je zaměstnat osoby s duševním onemocněním, a tím jim poskytnout prostor pro lepší seberealizaci.

Spokojený senior - Klas z.s. 

Projekt: Posilovna paměti
Grant: 56 000 Kč
Cílem projektu je prostřednictvím tréninku paměti zmírnit a oddálit přechod demence do vyššího stupně.

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s. 

Projekt: Netopeer ̶ vrstevnické vzdělávání v oblasti prevence rizikového sexuálního chování
Grant: 75 000 Kč
Cílem projektu je zvýšit počet mladých lidí, kteří mají takové znalosti o HIV/AIDS, že dokážou omezit rizikové chování. Peer (vrstevnické) vzdělávání. Zájemci projdou komplexním výcvikem a pak vedou lekce o HIV pro své vrstevníky.

Tichý svět – chráněná pracoviště o.p.s. 

Projekt: Vzdělávání neslyšících v oblasti tvorby online zpravodajství
Grant: 80 000 Kč
Cílem projektu je podpořit profesní rozvoj neslyšících zaměstnanců v týmu Tichých zpráv.

Kontakty

GlaxoSmithKline, s.r.o.
GSK fond
Hvězdova 1734/2c
140 00 Praha 4

Tel: +420 222 001 111
E-mail: cz.gskfond@gsk.com


Napište nám