Grantové řízení pro rok 2018 bylo zahájeno.

Harmonogram naleznete zde.

Naše zaměření / Vaše šance

17,4 % populace v České republice je v seniorském věku, tj. 65 let a více (zdroj ČSÚ, 2014) Více než 1 milion osob z České republiky je zdravotně postižených, tj. cca každý 10. člověk (zdroj ČSÚ, výzkum z roku 2013)

GSK fond se rozhodl i nadále své aktivity zaměřovat na skupinu seniorů a hendikepovaných, konkrétně bude podporovat tyto oblasti:

 1. Vzdělávání neziskových organizací, které podporují seniory nebo hendikepované
  - vzdělávání zaměstnanců za účelem rozvoje organizace a jednotlivců v oblasti poskytovaných služeb
 2. Podpora rodin pečující o seniory a hendikepované
  - odlehčovací služba pro rodiny pečující o seniory a hendikepované
  - vzdělávání rodin/pečovatelů zaměřené na neformální péči o hendikepovaného či seniorního člena rodiny
  – aktivity zaměřené na sociální, komunitní či pracovní inkluzi seniorů a hendikepovaných (kampaně / programy / centra / portály poskytující inovativní přístup k ochraně práv a důstojnosti, mezigeneračního soužití apod.)
 3. Aktivní přístup ke zdraví
  - aktivity pro seniory a hendikepované vedoucí ke zvyšování zdravotní gramotnosti
  - aktivity pro seniory a hendikepované zlepšující jejich tělesné a psychické zdraví

Naše pravidla / Vaše 100% pozornost

Do grantového řízení se mohou přihlásit:

 • nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní neziskové organizace)
 • evidované právnické osoby
 • organizace existující a provozující svoji činnost (zapsané v rejstříku) min. 2 roky před podáním žádosti (prokázáno výročními zprávami nebo finančními zprávami za uplynulé 2 roky)
 • organizace, které nejsou v procesu konkurzu či v likvidačním řízení

GSK fond nepodporuje:

 • fyzické osoby
 • příspěvkové organizace
 • nadační fondy
 • nadace
 • fundace
 • komerční subjekty

Žádosti musí splňovat následující podmínky:

 • finanční příspěvek nesmí překročit 90 % z celkového rozpočtu projektu a 25 % z průměrného celkového ročního rozpočtu organizace (musí být doloženo prostřednictvím výročních zpráv nebo finančních zpráv za poslední 2 kalendářní roky)
 • organizace může podávat pouze jednu žádost za celou organizaci (jedno IČ = jedna žádost)

GSK fond hledá projekty, které:

 • přispívají k celospolečenské změně / řeší konkrétní problém
 • jsou dlouhodobého charakteru
 • jsou finančně efektivní a financovány z více zdrojů
 • budou mít hmatatelné a měřitelné výsledky
 • budou zahájeny do tří měsíců od podepsání darovací smlouvy s žadatelem o příspěvek

Průběh grantového řízení

Grantové řízení je dvoukolové.


1. kolo: písemná žádost

Do prvního kola se mohou přihlásit organizace a projekty, které splňují podmínky uvedené v Naše pravidla / Vaše 100% pozornost.
Součástí přihlášky o příspěvek jsou následující dokumenty:

 • formulář žádosti
 • dotazník o střetu zájmů (Due Dilligence)
 • výroční zprávy / finanční zprávy organizace za poslední 2 kalendářní roky
 • kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu
 • kopie výpisu z příslušného rejstříku nebo zřizovací listiny
 • finanční rozpočet organizace pro tento kalendářní rok

Vyplněné formuláře a podepsané statutárním zástupcem organizace zašle organizace spolu s výročními / finančními zprávami ve formátu PDF nebo JPG na adresu cz.gskfond@gsk.com.  


2. kolo: osobní prezentace v sídle společnosti GSK (Hvězdova 1734/2c, Praha 4)

Organizace postupující do druhého kola budou o této skutečnosti informovány prostřednictvím e-mailu do 50 pracovních dnů od termínu uzavření přihlášek. Postupující organizace budou vyzvány k přípravě krátké prezentace projektu (přesné instrukce budou oznámeny v daném e-mailu), kterou představí osobně před grantovou komisí GSK fondu v prostorách společnosti GSK v Praze. Grantová komise poté ohlásí do 15 dnů výherce finančního příspěvku.

Vyhodnocení projektů

Organizace, které získají finanční příspěvek GSK fondu, budou vyzvány k podání 2 monitorovacích zpráv.

 • Průběžné zprávy o projektu: po uplynutí 4 – 5 měsíců od udělení 1. části finančního příspěvku
 • Závěrečné zprávy o projektu: po ukončení projektu (dle charakteru projektu v intervalu od 6 – 12 měsíců od vyplacení 2. části finančního příspěvku) 

Průběžná i závěrečná zpráva musí být příjemcem daru odeslána e-mailem na adresu cz.gskfond@gsk.com nebo poštou na adresu GlaxoSmithKline, s.r.o., GSK fond, Hvězdova 1734/2c, Praha 4, 140 00.
Průběžná a závěrečná zpráva obsahuje:

 • zprávu o fungování projektu
 • dokumenty prokazující, že projekt proběhl (fotografie, písemné i video materiály apod.)
 • přehlednou tabulku o čerpání finančních prostředků
 • kopie faktur
 • výpisy z účtu

Fotografie a zajímavé informace o projektech budou zveřejňovány na webových stránkách GSK fondu.


Harmonogram grantového řízení pro rok 2018:

Aktivita

Termín

Vyhlášení grantového řízení

12. února 2018

Uzávěrka přihlášek

12. března 2018 do 12:00 hodin

Vyhlášení výsledků 1. kola

10. dubna 2018

Zaslání prezentací do 2. kola

19. dubna 2018

2. kolo grantového řízení – osobní prezentace

v týdnu od 23 – 27.dubna 2018

Vyhlášení výsledků 2. kola

2. května 2018

Podepsání darovací smlouvy

do 1. června 2018

Plnění projektu

v rozmezí od 2. června 2018 – 31. prosince 2019


Jak vypadalo grantové řízení v roce 2017:

 • Do letošního grantového řízení přihlásily neziskové organizace z celé České republiky 31 projektů
 • 9 projektů postoupilo do druhého kola
 • Komise hlasováním jednotně rozhodla, že všech 9 organizací získá grant v plné výši, kterou požadovaly
 • Celkově jsme rozdělili částku 977 596 Kč

Organizace, které získaly grant

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 

Projekt: Mé dítě má kombinované postižení, ale společně to zvládneme
Grant: 100 000 Kč  
Podpora rodiny s dětmi s kombinovaným postižením s využitím aktivit, které vytvoří podmínky pro přijetí dítěte v rodině, aniž by byla narušena její funkčnost, odlehčí při péči o postižené dítě a napomáhají rozvoji dítěte s kombinovaným postižením.

EDA, z.ú.

Projekt: Podpora rozvoje psychomotorického vývoje a zrakového vnímání u dětí s těžkým kombinovaným postižením
Grant: 148 000 Kč  
Cílem projektu je rozvíjet zrakové funkce a motoriku u dětí s hendikepem, a zlepšit tím kvalitu jejich vzdělávání. 

EpiStop z.s. 

Projekt: EPIJOB – s epilepsií do práce
Grant: 141 696 Kč 
Projekt má za cíl zlepšit postavení lidí s epilepsií na trhu práce a docílit jejich vhodného pracovního uplatnění.

Charita Zábřeh

Projekt: Podpora osob s duševním onemocněním
Grant: 150 000 Kč 
Projekt má zajistit osobám s duševním onemocněním a jejich blízkým komplexní bio-psycho-sociální podporu.

Klubíčko Beroun, z.ú.

Projekt: Zvýšení kvality služeb pro klienty s těžkým postižením
Grant: 59 900 Kč
Vzdělávání pracovníků za účelem zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Mamma HELP, z.s. 

Projekt: Říct to dětem
Grant: 150 000 Kč
Cílem projektu je usnadnit matkám cestu ke komunikaci o svém onemocnění s jejich dětmi různého věku pomocí odborné psychologické poradny. Součástí je vydání brožury pro matky a pobytový víkend s psycholožkou pro celou rodinu.

Oblastní charita Písek 

Projekt: Bazální stimulace jako základní přístup ke klientům domácí péče
Grant: 103 000 Kč
Účelem projektu je vzdělání zaměstnanců domácí ošetřovatelské a pečovatelské služby v bazální stimulaci

Společnost "E", z.s. 

Projekt: Nebojte se epilepsie ̶ edukační materiál o epilepsii pro ZŠ a SŠ
Grant: 25 000 Kč
Cílem projektu je zmírnit předsudky a stigmata, na které děti i dospělí s epilepsií často narážejí.

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s. 

Projekt: Netopeer - vrstevnické vzdělávání v oblasti prevence rizikového sexuálního chování
Grant: 100 000 Kč
Cílem projektu je zvýšit počet mladých lidí, kteří mají takové znalosti o HIV/AIDS, že dokážou omezit rizikové chování. Peer (vrstevnické) vzdělávání. Zájemci projdou komplexním výcvikem a pak vedou lekce o HIV pro své vrstevníky.

Kontakty

GlaxoSmithKline, s.r.o.
GSK fond
Hvězdova 1734/2c
140 00 Praha 4

Tel: +420 222 001 111
E-mail: cz.gskfond@gsk.com


Napište nám